BPS background pattern

1

Wybierasz fundusz (lub fundusze) z parasola FIO lub jeden z 3 automatycznych programów inwestycyjnych.

2

Wpłacasz maksymalnie 23 472 zł

3

Twoje oszczędności są chronione przed podatkiem od zysków kapitałowych tzw. „Podatku Belki”, jeżeli wypłacisz oszczędności po 60 roku życia.

Dostępne programy inwestycyjne w ramach IKE

0%
20%
40%
60%
80%
100%

0%
20%
40%
60%
80%
100%

0%
20%
40%
60%
80%
100%

Ile chcesz wpłacić na początek?

Ile chcesz rocznie zainwestować?

Czyli 416,67 zł miesięcznie
Obliczenia własne BPS TFI S.A. Prezentowane obliczenia mają charakter uproszczony, nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i nie stanowią prognozy oraz oferty doradztwa inwestycyjnego. W wyliczeniach tych założono: 1) 10 letni okres inwestycji, 2) roczną stopę zwrotu na poziomie 3%, 3) wzrost limitów maksymalnych w programie IKZE o 3% rocznie, 4) kapitalizację roczną, 5) dokonywanie wpłat na początku okresu, 6) wyliczenia uwzględniają podatek o zysków kapitałowych w wysokości 19% oraz zakwalifikowanie inwestora do drugiego progu podatkowego 32% w przypadku osoby indywidualnej oraz 19% w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Przedstawione szacunki oraz dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik Funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestorzy chcący skorzystać z oferowanych przez BPS TFI S.A. produktów, przed ich nabyciem, powinni zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w tym z prospektem informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz Tabelą Opłat danego Funduszu dostępnymi na stronie internetowej www.bpstfi.pl, w siedzibie BPS TFI S.A. lub u Dystrybutorów.
Jakie są ograniczenia wiekowe dla posiadaczy IKE?
Kto i jak zarządza środkami zgromadzonymi na IKE?
Czy posiadając IKE uniknę podatku „Belki”?
Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku mojej śmierci?
Czy można prowadzić IKE wspólnie, np. z małżonkiem?
Czy posiadając IKE lub inny program emerytalny mogę posiadać IKZE?